Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS:n yritysvastuuraportti 2016 sisältää perustiedot ISS Palvelut Oy:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta 1.1.–31.12.2016. ISS Palvelut Oy:n edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin 1.4.2016. Seuraava ISS:n yritysvastuuraportti julkaistaan keväällä 2018.


Raportin sisällön määrittelyprosessi

Raportti on laadittu GRI (Global Reporting Initiative) G4 -ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja core-sovelluslaajuutta noudattaen. Raportti kattaa G4-ohjeistuksen edellyttämät vakiotiedot sekä ISS:n toiminnassa olennaisiksi katsotut yritysvastuun näkökohdat. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimijan toimesta.

ISS kartoitti ja päivitti keväällä 2015 toimintansa vaikutuksia sekä olennaiset vastuullisuusteemat sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Edellinen vastaava kartoitus oli tehty vuonna 2012. Prosessi oli osa ISS:n toiminnan kehittämistä sekä siirtymistä GRI G4-pohjaiseen yritysvastuuraportointiin.

Sidosryhmätutkimuksessa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:n toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista. Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi ISS:n sisäisessä työpajassa, johon osallistui edustajia ISS:n eri yksiköistä. Tulokset koottiin olennaisuusmatriisin, jossa kiteytyy sidosryhmien näkemykset ja odotukset ISS:n vastuullisuuteen liittyen. Tuloksia käsiteltiin myös ISS:n HSEQ-ohjausryhmässä (Health, Safety, Environment, Quality -ohjausryhmä). Tutkimuksen, työpajan ja HSEQ-ohjausryhmän työn loppu­tuloksena kiteytettiin ISS:n keskeiset vastuullisuusteemat.

ISS:n toiminnassa korostuvat läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia, henkilöstön hyvinvointi, ympäristötehokkuus, asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisi


GRI:n olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Raportissa esitetyt luvut perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS Palvelut -konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa. Raportti sisältää GRI-tietojen lisäksi myös ISS:n omia tunnuslukuja.

ISS Palveluiden painopistealueet GRI G4 -näkökohdat Näkökohtien laskentarajat
VASTUULLINEN KUMPPANI
 • Eettiset periaatteet
 • Lakien ja asetusten kunnioittaminen
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Tehokas viestintä
 • Riskienhallinta
 • Määräystenmukaisuus
 • Lahjonta ja korruption vastaisuus
 • Taloudelliset tulokset
ISS:n oma toiminta, Yhteiskunta
IHMISET OVAT VOIMAVARAMME
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Riittävästi osaavaa työvoimaa
 • Kattavat perehdytys- ja koulutuskäytännöt
 • Hyvä johtaminen ja esimiestyö
 • Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen
 • Työkyvyn ylläpito
 • Työllistäminen
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Koulutus
 • Asiakkaiden työterveys ja -turvallisuus
 • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
 • Toimittajien työolojen arviointi
ISS:n oma toiminta
VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
 • Kiinteistöjen energiatehokkuus
 • Jätteiden synnyn ehkäisy ja materiaalikierron varmistaminen
 • Ympäristövastuulliset menetelmät, välineet ja aineet
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden ja –osaamisen kehittäminen
 • Materiaalit
 • Energia
 • Vesi
 • Päästöt
 • Jätteet
 • Tuotteet ja palvelut
 • Määräystenmukaisuus
 • Kuljetukset
 • Toimittajien ympäristöarvioinnit
ISS:n oma toiminta, Asiakkaat, Alihankkijat
ASIAKKAAN ASIALLA
 • Asiakkaan yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 • Asiakkaan ohjaaminen vastuullisiin valintoihin
 • Yhteisen työpaikan työturvallisuus
 • Energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden varmistaminen
 • Asiakkaan jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön tehostaminen
 • Ostokäytännöt
 • Tuote- ja palvelutiedot
ISS:n oma toiminta, Asiakkaat
YHTEISKUNNALLINEN TOIMIJA
 • Maksetut palkat, verot ja maksut toimittajille
 • Korruption ja harmaan talouden vastustaminen
 • Hankinta- ja tilaajavastuu
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset
 • Korruption vastaisuus
 • Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
ISS:n oma toiminta, Alihankkijat, Yhteiskunta

GRI-sisältöindeksi

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti raportissa Kommentit
Yleinen sisältö
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus 1.4 Toimitusjohtajan katsaus 2016
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 1.2 Taloudelliset tunnusluvut 2016
1.4 Toimitusjohtajan katsaus 2016
1.8 Keskeiset vastuullisuusteemat
1.9 Yritysvastuuohjelma
5 Yhteiskunnallinen toimija
Riskejä käsitellään laajasti ISS-konsernin vuosikertomuksessa: www.annualreport.issworld.com/2016/
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi 1.1 ISS lyhyesti
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut 1.1 ISS lyhyesti
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti 1.1 ISS lyhyesti
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta 1.1 ISS lyhyesti
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto 1.1 ISS lyhyesti
G4-8 Markkina-alueet 1.1 ISS lyhyesti
2.2 Henkilöstö lukuina 2016
G4-9 Raportoivan organisaation koko 1.1 ISS lyhyesti
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna 2.2 Henkilöstö lukuina 2016
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 2.2 Henkilöstö lukuina 2016 Suomessa kaikki työntekijät kuuluvat TES:n piiriin
G4-12 Organisaation toimitusketju 5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla 1.1 ISS lyhyesti
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen ISS-konsernin vuosikertomus ja yritysvastuuraportti:
www.annualreport.issworld.com/2016/
www.responsibility.issworld.com/report2016/
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 5.6 Sidosryhmäsuhteet ja viestintä
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja 6 GRI
G4-18 Raportin sisällönmäärittely 6 GRI
G4-19 Olennaiset näkökohdat 6 GRI
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä 6 GRI
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella 6 GRI
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 6 GRI
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa 6 GRI
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä 5.6 Sidosryhmäsuhteet ja viestintä
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 5.6 Sidosryhmäsuhteet ja viestintä
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
5.6 Sidosryhmäsuhteet ja viestintä
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet 1.8 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.6 Sidosryhmäsuhteet ja viestintä
6 GRI
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso 6 GRI
G4-29 Edellisen raportin päiväys 6 GRI
G4-30 Raportin julkaisutiheys 6 GRI
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot sivun alatunnisteessa
G4-32 GRI-sisältövertailu 6 GRI
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen 6 GRI
Hallinto
Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat 1.6 Organisaatio
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
1.8 Keskeiset vastuullisuusteemat
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti raportissa Kommentit
Erityinen sisältö
Johtamistavan kuvaus
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
Taloudellinen vastuu DMA: 1.5 Johtaminen
Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 1.2 Taloudelliset tunnusluvut 2016
Välilliset taloudelliset vaikutukset
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 5.1 Toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset
5.2 Verojalanjälki
5.4 Merkittävä työllistäjä
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
Ostokäytännöt DMA: 5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa 5.5 Vastuullisuus hankinnoissa Raportoitu osittain (ostojen euromääriä ei ole raportoitu alueittain)
Ympäristövastuu DMA: 3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana
Materiaalit
G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan 3.2 Palvelujen ympäristövastuu Raportoitu osittain (siivousaineiden kulutus)
Energia
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus 3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen 3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana
4.2 Asiakkaan vastuullisuuden edistäminen
Raportoitu osittain
Vesi
G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin 3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
Päästöt
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) 3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) 3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
Jätevedet ja jätteet
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti 3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
Tuotteet ja palvelut
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus 1.9 Yritysvastuuohjelma
3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana
3.2 Palvelujen ympäristövastuu
4.2 Asiakkaan vastuullisuuden edistäminen
Määräystenmukaisuus
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä 3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana
Kuljetukset
G4-EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset 1.9 Yritysvastuuohjelma
3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana
3.3 Digitaalisuus ekologisen työympäristön tukena
Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti 1.9 Yritysvastuuohjelma
5.5 Vastuullisuus hankinoissa
Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö ja työolosuhteet DMA:  2.1 Henkilöstön johtaminen
Työllistäminen DMA: 2.1 Henkilöstön johtaminen
5.4 Merkittävä työllistäjä
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain 5.4 Merkittävä työllistäjä Raportoitu osittain (vaihtuvuus vain koko henkilöstön osalta)
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan 2.4 Henkilöstön työhyvinvointi Raportoitu osittain (koko henkilöstön osalta, ei alueittain ja sukupuolen mukaan)
Koulutus
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin 2.5 Henkilöstön kehittäminen Raportoitu osittain (ei sukupuolen mukaan)
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa 2.4 Henkilöstön työhyvinvointi
2.5 Henkilöstön kehittäminen
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 2.5 Henkilöstön kehittäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet DMA: 2.1 Henkilöstön johtaminen
5.4 Merkittävä työllistäjä
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti 1.6 Organisaatio
2.2 Henkilöstö lukuina 2016
5.4 Merkittävä työllistäjä
Toimittajien työolojen arviointi DMA: 5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti 5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
Yhteiskunta DMA: 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
5.3 Harmaan talouden torjunta
Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit 1.5 Johtaminen
1.9 Yritysvastuuohjelma
5.3 Harmaan talouden torjunta
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus 1.7 Yritysvastuun johtaminen
1.9 Yritysvastuuohjelma
5.3 Harmaan talouden torjunta
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi DMA: 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti 1.9 Yritysvastuuohjelma
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa
Tuotevastuu DMA: 1.5 Johtaminen
1.7 Yritysvastuun johtaminen
4.1. Räätälöidyt ja tehokkaat palvelut
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset 4.5 Asiakastyytyväisyys Raportoitu osittain