Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Ympäristövastuullisuus on keskeinen osa ISS:n päivittäistä toimintaa ja toiminnan kehittämistä, jota teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kiinteistöt muodostavat lähes 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta sekä kasvihuonekaasupäästöistä, joten toimenpiteet olemassa olevien kiinteistöjen päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä. ISS:n ammattilaiset vaikuttavat palveluratkaisuilla rakennettuun ympäristöön ja sitä kautta myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

3.1 Ympäristöjärjestelmät vastuullisuuden perustana

Ympäristövastuullinen palvelutuotanto on ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohta. ISS:llä on käytössä Bureau Veritas Certificationin myöntämä valtakunnallinen, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Vuonna 2016 toimintamme sertifioitiin uuden ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

ISS osallistui vuonna 2016 yritysvastuuverkosto FIBS ry:n järjestämään Yritykset ja biodiversiteetti -valmennukseen. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Valmennuksessa pohdimme miten ISS:n palvelut vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Vuonna 2017 tavoitteenamme on käynnistää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa luonnon monimuotoisuutta tukevia konkreettisia pilottihankkeita sekä lisätä henkilöstömme tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksistamme.

Vuonna 2016 toteutui ISS:n pääkonttorin muutto uuteen LEED platina -luokituksen saaneeseen yrityspuistoon Helsingin Pitäjänmäkeen. Samassa yhteydessä halusimme aktivoida henkilöstöämme ympäristöasioissa ja haimme pääkonttorillemme WWF:n Green Office -sertifikaattia. Green Office -järjestelmä oli tuttu henkilöstöllemme, koska myös vanha pääkonttorimme oli mukana Green Office -verkostossa.

Kiinteistöpalveluilla vaikutamme luonnon monimuotoisuuteen

Kiinteistöpalveluilla vaikutamme luonnon monimuotoisuuteen
Luonnon monimuotoi­suuden säilyttäminen on ajankohtaista juuri nyt.

Voisiko nurmikko olla niittymäisempi? Näinkin yksinkertainen asia on kertautuessaan merkittävä, kun puhutaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. ISS Palvelut panostaa omalta osaltaan ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa toimenpiteisiin, joilla luonnon ekosysteemipalvelut saadaan säilytettyä.

ISS Palveluiden ympäristöpäällikkö Taina Tilus osallistui kesä–joulukuussa yritysvastuuverkosto FiBS ry:n Master Class -valmennukseen, joka on osa Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelmaa. Valmennuksessa käytiin läpi luonnon ekosysteemipalveluita, joita on perinteisesti pidetty ilmaisina hyödykkeinä.

– Esimerkiksi ruokakasvien pölyttäjien määrän väheneminen luonnossa vaikuttaisi ruoantuotantoon ja ihmisiin merkittävästi. Raaka-aineiden saatavuusongelmat voivat tulevaisuudessa vaikuttaa monen yrityksen toimintaan, Tilus kertoo.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ajankohtaista juuri nyt. Tänään tekemillämme päätöksillä ja toimenpiteillä vaikutamme pitkälle tulevaisuuteen.

– Vielä vaikuttaminen on mahdollista, mutta jos merkittäviä ekosysteemejä tuhoutuu lopullisesti, ovat seuraukset arvaamattomia. Arvioiden mukaan jopa joka kuudes laji tulee katoamaan maapallolta ilmastonmuutoksen myötä, Tilus sanoo.

Asiantuntijana vaikuttamassa

Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelmassa keskityttiin nimenomaan yritysten rooliin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen näkökulmasta. ISS Palveluilla on esimerkiksi siivouksen osalta ekotehokas palvelukonsepti jo vakiintuneessa käytössä, kiinteistön ylläpitopalveluissa rakennusten energiatehokkuutta parannetaan tottuneesti, ja ruokailupalveluissa keskeisiä asioita ovat hankintakriteerit, käytetyt raaka-aineet ja reseptiikka. Lähi-, luomu- ja sesonkiruoan suosiminen sekä naudanlihan korvaaminen mahdollisuuksien mukaan muilla vaihtoehdoilla ovat kaikki konkreettisia tekoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Sertifioidut kalat ja soija puolestaan vaikuttavat pyynti- ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuteen.

Tilus kuitenkin muistuttaa, että myös pienemmän mittakaavan teot ovat ratkaisevia.

– ISS:n asiantuntijat voivat vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöjen piha-alueen ratkaisuihin. ISS voi esimerkiksi esittää asiakkaalle vaihtoehtoisia menetelmiä ruohonleikkuuseen. Nurmikko voisi joissain kohteissa olla niittymäisempi ja siten parempi ja monipuolisempi kasvualusta alueen luontaisille kasveille sekä eliöille.

ISS voi myös torjua haitallisia vieraslajeja ja näin tukea kiinteistön omistajan tai haltijan huolehtimisvelvollisuutta haitallisten lajien leviämisen rajoittamisesta tai hävittämisestä. Tämä vieraslajilaissa määritelty velvollisuus tuli voimaan vuoden 2016 alussa.

Yhdessä asiakkaiden kanssa

Master Class -valmennukseen osallistui myös Senaatti-kiinteistöt, jonka kanssa ISS on tehnyt pitkään yhteistyötä. Senaatilla vuosi 2016 oli monimuotoisuuden teemavuosi.

– Aloitimme oman kolmevuotisen toimenpideohjelmamme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kilpailuttamalla luontoselvityskumppanit ja laatimalla toimintamallin luontoselvitysten teettämiseen. Malli voitti Yritysten biodiversiteetti 2016 -kilpailun ja on vapaasti koko kiinteistö- ja rakennusalan hyödynnettävissä. Vuoden 2017 alusta lähdemme tekemään heidän kanssaan selvityksiä tunnistamissamme kohteissa. Jos meidän kohteistamme löytyy merkittäviä luontoarvoja, tullaan ne jatkossa ottamaan huomioon kohteiden hoidossa ja ylläpidossa. Kumppaneidemme täytyy siis sukeltaa kanssamme tähän ”harmaaseen arkeen” ja yhdessä lähdemme toimimaan niin, että uhanalaiset lajit – ovat ne sitten kasveja, lintuja, perhosia tai vaikkapa simpukoita – eivät meidän toimintamme vuoksi vaarannu, Senaatin yhteiskuntavastuuasiantuntija Johanna Oikarinen kertoo.3.1.1 Ympäristötavoitteet

ISS:n ympäristöpäämääränä on luoda ekotehokasta huomista, johon pyrimme seuraavin keinoin:

 • Tukemalla asiakkaiden omaa ympäristötyötä sekä vähentämällä kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia ekotehokkailla kiinteistöpalveluilla ja suunnitteluratkaisuilla
 • Vähentämällä ISS:n omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä

 • Kehittämällä henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta
ISS palveluiden ympäristöpäämääränä on luoda ekotehokasta huomista, johon pyritään kaikessa toiminnassa.
Toteutuma 2014 Toteutuma 2015 YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2016–2018 TOTEUTUMA 2016
Ympäristöjärjestelmän kehittäminen
ISS Palvelut sai Suomen parhaan pistemäärän HSEQ-arvioinnissa. ISS:n pistemäärää kuvaa järjestysnumero 146. Bureau Veritas Certification myönsi kiinteistön ylläpitopalveluille ISO 9001 -laatusertifikaatin kesäkuussa 2015. Uuden ISO 14001:2015 -standardin käyttöönotto ja sertifiointi. WWF:n Green Officen käyttöönotto uudella pääkonttorilla. Toimintamme sertifioitiin kokonaisuudessaan uuden ISO 14001:2015 -standardiversion mukaisesti. WWF myönsi uudelle pääkonttorillemme Green Office -merkin.
Aineet ja kemikaalit
Tavoite siivousaineiden käytön vähentämiseksi saavutettiin ja aineiden käyttö väheni 43 prosenttia. Vuodesta 2012 puhdistusaineiden kulutus on laskenut 37 prosenttia. Siivousaineiden käyttö lisääntyi kuitenkin lähes 18 prosenttia vuodesta 2014, eikä vuoden 2015 tavoitetta saavutettu. Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia vuodesta 2015. Tavoitetta siivousaineiden kulutuksen vähentämiseksi ei saavutettu, vaan aineiden kulutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,8 prosenttia.

Lue lisää siivouksen ympäristö­vastuullisuu­desta luvusta 3.2.2
Tavoite ympäristömerkittyjen tuotteiden osuudesta saavutettiin. Tuotteiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 41,9 prosenttia. Tavoite saavutettiin ja ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus oli 44 prosenttia ostoista. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus kasvoi 46 prosenttiin.

Lue lisää siivouksen ympäristö­vastuullisuu­desta luvusta 3.2.2
Liikkuminen
Tavoite päästöjen vähentämiseksi saavutettiin. Päästöt vähenivät 2 prosenttia vuodesta 2013. Tavoite saavutettiin ja päästöt vähenivät lähes 7 prosenttia vuodesta 2014. Tavoitteena vähentää ajoneuvoilla ajosta aiheutuvia päästöjä 8 prosenttia vuodesta 2015. Ajoneuvoista aiheutuvat päästöt vähenivät vuoteen 2015 verrattuna.

Lue lisää liikkumisesta luvusta 3.3.1

Katso Päästöt-taulukko luvusta 3.3.3
Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö
Jätteiden hyötykäytölle asetettu tavoite saavutettiin. Hyötykäyttöprosentti oli 81. 85 prosentin tavoitetta ei saavutettu, vaan hyötykäyttöprosentti jäi vuoden 2014 tasolle eli 81 prosenttiin. Tavoitteena saavuttaa 60 prosentin kierrätysaste vuoden 2018 loppuun mennessä. Tavoite ylitettiin ja kierrätysprosentti oli 65. Hyötykäyttöprosentti oli 100.

Lue lisää ISS:n omien toimipisteiden jätehuollosta luvusta 3.3.2
Henkilöstön ympäristöosaaminen
Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 18 prosentista 26 prosenttiin, mutta 40 prosentin tavoitetta ei saavutettu. Toimihenkilöiden osalta saavutettiin 80 prosentin suorittaneiden osuus. Vuonna 2015 kehitettiin verkkokoulutusten raportointia, eivätkä luvut ole raportointimuutosten johdosta vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa. Suorittaneiden osuus vuonna 2015 oli 55 prosenttia toimihenkilöiden, 18 prosenttia työntekijöiden ja 21 prosenttia koko henkilöstön osalta. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen. Tavoitteena 80 prosenttia toimihenkilöt, 50 prosenttia koko henkilöstöstä vuonna 2018. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus toimihenkilöistä kasvoi 77 prosenttiin. Työntekijöiden osalta suorittaneiden osuus laski 16 prosenttiin. 21 prosenttia koko henkilöstöstä on suorittanut koulutuksen.

Lue lisää luvusta 3.1.2

3.1.2 Ympäristötietoinen henkilöstö ympäristövastuullisuuden ytimessä

ISS:n omalla henkilökunnalla on suuri vaikutusmahdollisuus palvelun ympäristövastuullisuuteen. Varmistamme henkilöstön ympäristöosaamisen huolellisella perehdyttämisellä sekä tehtävä- ja asiakaskohtaisella koulutuksella. Palvelukohtaisissa perehdytysmateriaaleissa käydään läpi palveluun liittyvät ympäristönäkökohdat sekä keinot vaikuttaa niihin.

ISS:llä on käytössä sähköinen ympäristöverkkokoulutus, joka on suunnattu koko henkilöstölle. Koulutus on osa uusien henkilöiden perehdytysprosessia. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 77 prosenttiin toimihenkilöiden osalta ja 21 prosenttiin koko henkilöstön osalta vuoden 2016 lopussa. Tavoitteenamme on saavuttaa 50 prosentin osuus suorittaneista koko henkilöstön osalta vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ympäristötietoinen henkilöstö on avainasemassa asiakaskohtaisissa kehitysprojekteissa.

Henkilöstön ympäristökoulutukset

Henkilöstön ympäristökoulutukset

Lisäämme ympäristötietoisuutta oman ja asiakkaidemme henkilöstön keskuudessa myös osallistumalla aktiivisesti erilaisiin ympäristöteemapäiviin. Vuonna 2016 vietimme jälleen Energiansäästöviikkoa yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä sammutimme mainosvalot niin omista kuin asiakkaidemmekin toimistoista Earth Hour -kampanjassa. Energiansäästöviikolla teemoina olivat kierrätys, liikkuminen, energiatehokkuus ja ekologiset ruokavalinnat. Järjestimme asiakkaille energia-aiheisen webinaarin, toteutimme pääkonttorimme ravintolassa kasvisruokapäivän, jaoimme henkilöstöllemme kasvisruokareseptejä, tarjosimme raakapuuroa töihin pyöräileville sekä toteutimme vaatteiden kierrätyskampanjan.

Toteutimme lisäksi työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöaiheiset kampanjat Suunta 100 -visiomme mukaisesti. Suunta 100 -ympäristökampanjan aikana työntekijämme arvioivat oman asiakaskohteen ympäristövastuullisuutta energian ja veden kulutuksen sekä jätteiden synnyn ehkäisyn näkökulmasta.

Suunta 100 -visiomme mukaisesti ISS haluaa olla numero 1 omalla alallaan. Haluamme, että ISS tun­nistetaan alan johtavaksi toimijaksi työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioissa.

ISS on tunnistanut liiketoimintansa merkittävät ympäristönäkökohdat, jotka toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle.

Vuosittaiset tavoitteet kannustavat toiminnan jatkuvaan parantamiseen palvelutuotannossa.

Palveluissa käytämme kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden parantamiseksi, tuotteiden valinnassa huomioimme niiden vaikutukset ympäristöön ja palveluista syntyvät jätteet lajittelemme ensisijaisesti materiaalina kierrätettäväksi ja toissijaisesti energiana hyödynnettäväksi.

Vuosittaiset tavoitteet kannustavat toiminnan jatkuvaan parantamiseen palvelutuotannossa. Havainnoimme myös aktiivisesti asiakaskohteissa ympäristöön liittyviä riskejä. Ympäristövahingot ja -turvallisuushavainnot dokumentoimme sähköiseen raportointityökaluun. Turvallisuushavaintojen perusteella kehitetään toiminnan turvallisuutta ja ehkäistään näin ympäristövahinkojen syntyminen. Vuonna 2016 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa.

ISS:n toimintaan ei kohdistunut ympäristölainsäädännön rikkomukseen liittyvää tutkintaa tai sanktioita vuoden 2016 aikana.


3.2.1 Kiinteistön ylläpitopalvelut

Kiinteistön ylläpitopalveluissa on käytössä sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä. Sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät konkretisoivat kiinteistön ylläpitopalveluissa tehokkaan ja vastuullisen toimintatavan asiakkaan omien vastuullisuustavoitteiden tukemiseksi.

Energiatehokkuus ja hyvät sisäilmaolosuhteet ovat jo useita vuosia korostuneet kiinteistön ylläpitopalveluissa. Vuonna 2016 otimme näkökulmaksi palvelujemme vaikutukset ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2017 tulemme aloittamaan pilottihankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi palveluratkaisujemme avulla.

Vuonna 2016 aloitimme 5S-menetelmän jalkauttamisen ISS:n varikoille. 5S-menetelmän jalkautuksen tavoitteena on laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuden parantaminen varikkoympäristössä. ISS:n varikoilta saadut tulokset menetelmän käyttöönotosta olivat erinomaisia, ja tämän pohjalta tehtiin päätös menetelmän jalkauttamisen jatkamisesta myös vuonna 2017.

Vuonna 2016 panostimme myös kiinteistönhoitajien ja esimiesten osaamisen kehittämiseen. 322 ISS:n kiinteistönhoitajaa ja esimiestä suoritti kasvinsuojelututkinnon ja 134 laadunhallinnan verkkokoulutuksen.

322 322 ISS:n kiinteistönhoitajaa ja esimiestä suoritti kasvinsuojelututkinnon vuonna 2016.

Vuonna 2016 aloitimme ISS-konsernin FMS (Facility Management System) -ohjelmistokokonaisuuden käyttöönoton. FMS-ohjelmistokokonaisuus kattaa kiinteistöpalvelujen tuotannonohjauksen ja kunnossapidon ohjelmistot sekä useita muita FM-palveluiden ohjelmistomoduuleita. Ohjelmistokokonaisuudella ISS pystyy hyödyntämään kattavaa reaaliaikaista kenttäraportointia palvelutuotannon ohjauksessa ja raportoinnissa. Lisäksi asiakkaille voidaan tarjota kiinteistöpalvelujen ohjelmistoalusta osana FM-palveluratkaisua. Ohjelmiston käyttöönotolla ISS tehostaa tiedolla johtamista ja vähentää resurssien käytön hukkaa muun muassa liikkumisen suhteen.

Lue lisää ISS:n monipuolisista energianhallintapalveluista

Kiinteistön ylläpitopalveluilla vaikutamme kiinteistön energian kulutukseen, olosuhteisiin ja elinkaareen.

Kiinteistön ylläpitopalveluilla vaikutamme kiinteistön energian­kulutukseen, olosuhteisiin ja elinkaareen.

Kiinteistön ylläpitopalvelut kiinteistöjen energiatehokkuuden ytimessä

 • Olemassa olevien rakennusten elinkaaren aikaisella energianhallinnalla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Rakennusten käytönaikainen ympäristökuormitus on merkittävä, sillä se muodostaa jopa 75–95 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
 • Modernisoinneilla, optimoimalla talotekniikkaa, reagoimalla havaittuihin kulutuspiikkeihin ja selvittämällä niiden syyt sekä vaikuttamalla kiinteistön käyttäjien kulutustottumuksiin voidaan vaikuttaa kiinteistön käytön aikaiseen energiankulutukseen merkittävästi.
 • ISS:n monipuoliset energianhallintapalvelut tarjoavat asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja kiinteistökannan energiatehokkuuden ja olosuhteiden hallintaan.
 • Wise-palvelussa kiinteistönhoitaja, energianhallintakeskus ja tekniset asiantuntijat varmistavat kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän optimaalisen toimivuuden.
 • ISS:n energiamanageri johtaa ja suunnittelee asiakkaan kiinteistöjen energianhallintaa sekä investointeja.
 • ISS:n ja LeaseGreen Oy:n yhteistyömalli tarjoaa asiakkaille joustavan investointimahdollisuuden energiatehokkuuden parantamiseksi.
 • Korkean aurinkosähköpotentiaalin omaaviin kiinteistöihin voidaan asentaa ISS:n yhteistyökumppanin aurinkopaneelit ammattimaisesti ja turvallisesti.
ISS:n monipuolisilla energianhallintapalveluilla parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta.

3.2.2 Siivouspalvelut

Ympäristövastuullisella siivouksella vaikutamme asiakkaan kiinteistön elinkaareen sekä luomme kiinteistön käyttäjille terveellisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön.

Vuonna 2016 aloitimme valmistautumisen ISO 9001:2015 -standardin mukaisen laatujärjestelmän sertifiointiin siivouspalveluissa. Tavoitteena on, että laatujärjestelmä sertifioidaan kevään 2017 aikana.

Siivouspalvelussa tavoitteenamme on vähentää käytettävien puhdistusaineiden käyttöä. Jo vuonna 2012 aloitimme useita vuosia kestäneen systemaattisen annostelujärjestelmien käyttöönoton. Annostelujärjestelmät ja ainevalikoiman harmonisoiminen ovat kantaneet tulosta puhdistusaineiden kulutuksessa. ISS on tällä hetkellä toimialan edelläkävijä annostelujärjestelmien käytössä.

Vuonna 2016 käytimme puhdistusaineita 9,5 litraa/siivooja. Tavoitteenamme on kääntää puhdistusaineiden käyttö jälleen laskusuuntaan vuonna 2017. Aloitimme vuonna 2016 aktiiviveden käyttökokeilun. Aktiivivedellä pystytään korvaamaan kaikki kohteessa tarvittavat ylläpitosiivousvälineet.

Käytössämme on ympäristömerkitty vaihtoehto kaikille päivittäisessä käytössä oleville tuoteryhmille. Tavoitteenamme on lisätä ympäristömerkittyjen tuotteiden ja aineiden käyttöä. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ostoista on kasvanut tasaisesti ja niiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 46 prosenttia vuonna 2016.

Otimme käyttöön 100-prosenttisesti biohajoavista tuotteista koostuvan tuoteperheen.

Olemme ottaneet käyttöön uuden tuoteperheen, joka koostuu 100-prosenttisesti biohajoavista SURE-tuotteista. SURE-tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin elintarviketeollisuuden sivutuotteista kuten sokerijuurikkaasta, maissista, oljesta, vehnäleseestä ja kookoksesta. SURE-tuotteet eivät sisällä keinotekoisia väriaineita, hajusteita, fosfaatteja, kvatteja tai klooriyhdisteitä eikä tuotteita käytettäessä tarvita suojakäsineitä. Vuonna 2017 tulemme laajentamaan SURE-tuotteiden käyttöä asiakaskohteissamme.

Vuonna 2016 kokeilimme myös robottien käyttöä lattioiden ylläpitosiivouksessa sekä Smart Washroom -ohjelmaa saniteettitiloissa. Smart Washroom -pilotin tuloksena saimme merkittäviä tuloksia materiaalitehokkuuden parantamisessa, kun käsipyyherullien kulutus väheni pilottikohteessa noin 20 prosenttia.

20 % Smart Washroom -pilotti vähensi käsipyyherullien kulutusta 20 prosenttia.

Aloitimme jo vuonna 2014 matalalämpöpesuprosessin käyttöönoton ja olemme jatkaneet sen käyttöönottoa useissa asiakaskohteissa myös vuonna 2016. Matalalämpöpesu mahdollistaa mikrokuitutuotteiden pesuprosessista merkittäviä säästöjä niin energian kuin veden kulutuksessa sekä pidentää mikrokuitutuotteiden elinkaarta.

Siivous
Ympäristöystävällisyys

*Sisältää aineet, välineet ja muut siivouspalvelussa käytetyt tuotteet

Siivous

Ammattitaitoisella siivouspalvelulla vaikutamme positiivisesti kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin.

Ammattitaitoisella siivouspalvelulla vaikutamme positiivisesti kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin.

Ammattitaitoisella siivouspalvelulla luodaan terveelliset ja viihtyisät olosuhteet kiinteistön käyttäjille

 • Valitsemme aina ensisijaisesti ympäristömerkityn puhdistusaineen. ISS:n valikoima sisältää ympäristömerkityn tuotevaihtoehdon kaikille päivittäisessä käytössä oleville tuoteryhmille.
 • Uusi käyttämämme SURE-tuoteperhe muodostuu 100-prosenttisesti biohajoavista raaka-aineista valmistetuista tuotteista.
 • Käyttämämme puhdistusaineet ovat supertiivisteitä, joiden annostelu toteutetaan annostelujärjestelmien kautta, jolloin käytettävän puhdistusaineen osuus liuoksesta on tarkoin määritelty.
 • Käyttämämme annostelujärjestelmät vähentävät merkittävästi aineiden kulutusta.
 • Mikrokuitutuotteiden matalalämpöpesu vähentää pesuprosessissa kuluvan veden ja energian käyttöä huomattavasti.
 • Uusilla lattianhoitomenetelmillä, hyvällä mekaanisella puhdistuksella sekä asiakaskohteisiin laadittavilla lattianhoitosuunnitelmilla ylläpidämme kiinteistön pintamateriaalien kuntoa sekä vähennämme merkittävästi lattioiden perussiivouksen tarvetta.
 • Koneiden ja välineiden oikealla käytöllä, huolellisella puhdistamisella sekä säännöllisillä huolloilla pidennämme niiden käyttöikää. Käytössämme on monikäyttöisiä siivousvälineitä, jotka mahdollistavat varaosien käytön.
 • Käyttämämme aineet ovat pusseihin pakattuja tiivisteitä, mikä vähentää syntyvän pakkausjätteen määrää. Kestotuotteet ja materiaalitehokkuus ovat keskeinen toimintamalli siivouspalveluissa.

3.2.3 Ruokailupalvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen vastuullisesti tuotettua lounasruokaa. Ruokamme on turvallista – tunnemme ja varmistamme käyttämiemme raaka-aineiden alkuperän. Suosimme kotimaisia tuotteita sekä Reilun kaupan ja luomutuotteita. Käyttämiemme pääraaka-aineiden osalta kotimaisuusasteemme on 90 prosenttia. Kaikki ravintolamme ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla kaksi.

Ruokalistamme sisältää monipuolisesti täysjyvävalmisteita, kasviksia, vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja kotimaisia marjoja. Huomioimme ruokalistasuunnittelussa sesonkituotteet sekä tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet tarjoamalla esimerkiksi ohraa vaihtoehtona riisille. Tarkastelemme jatkuvasti naudanlihan osuutta tuotevalikoimissamme ja käytämme enenevässä määrin ympäristön kannalta vastuullisempia tuotteita kuten kotimaista rypsiporsasta ja broileria. Emme käytä lainkaan thaimaalaista broileria ruuanvalmistuksessa. Tarjoamme myös useissa ravintoloissamme kasvisruokavaihtoehdon lähes päivittäin.

Käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suosituksen mukaisia, eli kalakannat ovat elinvoimaisia eikä niiden pyynti aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Kaikki käyttämämme kalat ovat MSC-sertifioituja. Kirjolohet ovat lisäksi ASC-sertifioituja.

Olemme vähentäneet kasviproteiinina käytetyn soijan käyttöä korvaamalla sitä muun muassa härkäpapurouheella ja muilla palkokasveilla sekä nyhtökauralla. Tavoitteenamme on käyttää ainoastaan sertifioitua soijaa vuoteen 2020 mennessä. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet WWF:n soijasitoumukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Roundtable on Responsible Soy (RTRS)- tai ProTerra-sertifioitua soijaa.

Olemme korvanneet kasviproteiinina käytetyn soijan käyttöä muun muassa härkäpavuilla ja muilla palkokasveilla sekä nyhtökauralla.

Emme käytä raaka-aineita, jotka sisältävät natriumglutamaattia, geenimanipuloituja raaka-aineita tai palmuöljyä. Lisäksi vältämme einesten, tyydyttyneiden rasvojen ja suolan liiallista käyttöä.

Olemme jo usean vuoden ajan seuranneet ravintoloidemme hävikkiä tuotannonohjausjärjestelmämme avulla. Tulemme kehittämään ja pilotoimaan vuonna 2017 uutta palvelukonseptia, jolla saadaan vähennettyä myös asiakkaan lautashävikkiä.

Asiakastyytyväisyyden seurannassa käytämme Happy or Not -menetelmää, jonka tuloksia hyödynnetään asiakaskohteiden ruokalistasuunnittelussa hävikin minimoimiseksi.

Käyttämiemme lihatuotteiden kotimaisuusaste on 90 prosenttia

Käyttämämme tuotteet eivät sisällä palmuöljyä.

Vastuullista ruokailupalvelua

 • Valikoimissa on luomutuotteita sekä Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita. Lähiruokaa suositaan aina mahdollisuuksien mukaan. Kaikki ISS:n ravintolat ovat mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla 2.
 • Käyttämiemme lihatuotteiden kotimaisuusaste on 90 prosenttia. Naudanlihan käyttöä vähennetään, ja naudanlihaa korvataan kotimaisella broilerilla ja rypsiporsaalla.
 • Käyttämämme kalat ovat MSC-sertifioituja. Kirjolohi on lisäksi ASC-sertifioitua.
 • Laitteiden tarkoituksenmukaisella ja oikea-aikaisella käytöllä sekä järkevillä valmistusmenetelmillä säästetään keittiössä kuluvaa energiaa.
 • Hävikin määrää vähennetään huolellisella ruokalistan suunnittelulla, ruoan valmistuksen jaksottamisella, oikealla valmistusprosessilla sekä ruoan oikealla säilytyksellä.
 • Jätteet lajitellaan aina ensisijaisesti materiaalikierrätykseen ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön.
 • Astiapalautuspisteissä asiakasta ohjeistetaan lajitteluun ISS:n lajitteluohjeilla.

3.2.4 Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalveluiden keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät piirivartioinnista aiheutuviin CO2-päästöihin. Tavoitteenamme on vähentää turvallisuuspalveluiden päästöjä teknisiä ratkaisuja kehittämällä.

Älykkäillä teknisillä ratkaisuilla minimoidaan palvelusta aiheutuvia päästöjä.

Tehokas reittisuunnittelu ja taloudellinen ajotapa ovat turvallisuus­palveluiden arkea.

Turvallisuutta asiakkaille päästöjä minimoiden

 • Tietoliikenne- ja turvajärjestelmäratkaisuja hyödyntävissä etäpalveluissa minimoidaan turhat ajot ja päästöt asiakkaan turvallisuudesta tinkimättä.
 • Reitit suunnitellaan ja optimoidaan etukäteen, ajoissa noudatetaan taloudellista ajotapaa, auton tyhjäkäyntiä vältetään sekä huolehditaan auton oikeista rengaspaineista ja säännöllisistä huolloista. ISS:n autojen CO2-päästöraja on 140 g/km.
 • Palveluun liittyvä sähkö- ja elektroniikkaromu kierrätetään ja paristot lajitellaan paristojen keräykseen.

Toimitilajohtamisella on merkittävä rooli työnteon kulttuurin muutoksessa. Kun työnteko ei ole enää sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan, myös toimitilojen tarpeet muuttuvat. Digitaalisuus muuttaa perinteisen toimiston ihmisten ja paikkojen verkostoksi. Virtuaalitoimisto vähentää myös ympäristövaikutuksia, kun pystymme tekemään töitä mistä tahansa ja turhat ajokilometrit sekä ruuhkassa istuminen jäävät pois. Näin säästämme myös aikaa ja pystymme toimimaan tehokkaammin, mistä hyötyy myös asiakas.

Toimitilajohtamisella on merkittävä rooli työnteon kulttuurin muutoksessa.

Toimitilojen ekologisuuteen vaikutetaan lisäksi tilatehokkuuden optimoinnilla. ISS:n käytössä olevien toimitilojen kapasiteettitarvetta on vähentänyt työpisteiden yhteiskäyttöisyys, työn muuttuminen entistä liikkuvammaksi, etätyömahdollisuuksien lisääntyminen sekä ICT-teknologian mahdollistama virtuaalinen työtapa.


3.3.1 Tila- ja energiatehokkuus

ISS:n toimitilojen määrä on vähentynyt noin 9 000 m2 vuosina 2012–2015 ja 7 700m2 vuonna 2016. Vuosille 2017–2018 on asetettu tavoitteeksi vähentää pinta-alaa vielä 30 prosenttia. ISS:n tilaverkoston keskeisiä ajatuksia ovat liiketoiminnan tarpeisiin vastaaminen, yhteiskäyttöisyys ja joustavuus. Työ voidaan tehdä siellä, missä se työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta on tarkoituksenmukaisinta.

Toimipisteiden ekologisuutta ja käyttäjien tietoisuutta ympäristövastuullisuudesta kehitetään ISS:llä jatkuvasti. Ympäristöasiat otetaan huomioon, kun tehdään päätöksiä vuokrattavista kohteista. ISS:n uusi pääkonttori otettiin käyttöön keväällä 2016. Uudessa LEED platina -sertifioidussa pääkonttorissamme 90 prosentilla henkilöstöstä on käytössään yhteiskäyttöiset työpisteet ja energia saadaan 100-prosenttisesti vihreästä tuulisähköstä. Tällä hetkellä pääkonttorin lisäksi Turun toimipiste sijaitsee LEED-sertifioidussa yrityspuistossa, Oulun toimipisteemme on saanut konserniltamme kultatasoisen kunniamaininnan ekologisuudesta, ja WWF:n Green Office -järjestelmä on käytössä uudella pääkonttorillamme.

Tilaverkoston valinnassa korostuvat ekologisuus, joustavuus ja yhteiskäyttöisyys.
Omien toimitilojen energian ja veden kulutus 2012 2013 2014 2015 2016

* Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida kolmesta kohteesta, joissa ISS on ainut toimija. Taulukossa olevat näiden kohteiden kulutustiedot perustuvat mitattuun tietoon.

** Primäärienergian ja päästöjen laskenta on tehty Energiateollisuus ry:n Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon tilastojen pohjalta. Päästöissä ei ole otettu huomioon alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta eikä tuonti-/vientisähköä. Energian kulutuksia ei ole normitettu. Lämpö on laskettu 2014 päästötiedoilla. Toimipisteiden kylmäaineiden päästöjä ei ole huomioitu laskelmissa.

*** Kulutus on mittaroitu joko energialaitoksen mittarilla tai kiinteistön alamittarilla.

Sähkön ominaiskulutus, kWh/brm2* 69,1 68,4 61,8 62,0 62,1
Lämmön ominaiskulutus, kWh/brm2* 153,5 140,6 138,6 126,3 136,8
Energian ominaiskulutus yhteensä, kWh/brm2* 222,7 209,1 200,3 188,2 198,9
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2* 298,6 323,8 370,8 314,3 297,3
Ominaispäästöt yhteensä, kgCO2ekv/brm2*,** 52,6 49,0 43,4 29,5 30,4
Mitattu sähkönkulutus MWh*** 593,5 717,9


3.3.2 Jätehuolto

Tavoitteenamme on minimoida omasta toiminnastamme aiheutuvan jätteen syntyä ja tehostaa jätteiden materiaalikiertoa. ISS:n pääkonttorin muutto uusiin tiloihin lisäsi jätemääriä edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman suuri osa jätteistä materiaalina eli uusien tuotteiden raaka-aineina.

ISS:n toimipisteissä parannettiin lajittelumahdollisuuksia vuonna 2016. Uudet lajittelumahdollisuudet sekä jätteiden polttaminen kaatopaikkasijoituksen sijaan tehostivat jätteiden hyötykäyttöä. Materiaalin kierrätysastetavoite ylitettiin, ja kierrätysprosentti oli 65. Energiantuotantoon päätyi 35 prosenttia jätteistä.

Raportointitiedot perustuvat jätehuoltoyhtiöiden jäteraportointiin. Jäteraportoinnin haasteena on se, että ISS toimii pääsääntöisesti vuokralaisena kiinteistöissä, joissa on useita vuokralaisia. Jäteraportointi perustuu niiden toimitilojen tietoihin, joista jätemäärät saadaan raportoitua kokonaisuudessaan.

Jätteiden loppusijoitus (%) 2013* 2014* 2015* 2016** Muutos
*Neljän toimipisteen jätteet raportoitu
**Viiden toimipisteen jätteet raportoitu 2016 pääkonttorin muuton johdosta
Energiahyötykäyttö 14 33 29 35
Hyötykäyttö materiaalina 49 48 52 65
Kaatopaikka 37 16 17 0
Kierrätettävät vaaralliset jätteet 0 3 2 0

Jätteiden kierrätys


Jätemäärät jätejakeittain*

Jätemäärät jätejakeittain

*Viiden toimipisteen jätteet raportoitu 2016 pääkonttorin muuton johdosta **Luvut tonneja (t)3.3.3 Työmatkustus ja liikkuminen

Toimitiloihin liittyvän energiankulutuksen ohella päästöjä aiheutuu palvelutuotantoon liittyvästä liikkumisesta asiakaskohteesta toiseen, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n käyttämät autot ja työkoneet ovat leasing-autoja ja -koneita. Työsuhdeautoille on asetettu CO2-päästörajaksi 140 g/km. Uudella pääkonttorilla käytössämme on yhteiskäyttöauto sekä kaksi polkupyörää monipuolistamassa liikkumista asiakaskohteisiin.

Yhteiskäyttöauto ja polkupyörät vähentävät oman auton tarvetta ISS:n pääkonttorilla.

Tuotantoautoista, työkoneista ja lentomatkustuksesta aiheutuvat CO2-päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Suurin syy päästöjen vähentymiseen ovat vähäpäästöiset autot, autokannan jatkuva uusiminen, tuotannonohjaus- ja GPS -järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen sekä ICT-ratkaisujen kehittyminen ja käyttöönotto. Lentoja on korvattu usean vuoden ajan virtuaalineuvotteluin. Lentojen päästöt ovat vähentyneet tasaisesti vuodesta 2012 alkaen.

Päästöt 2013 2014 2015 2016
* WWF:n ilmastolaskuri
Työkoneet, tCO2* 1 570 1 378 1 671 1 526
Autot, tCO2* 6 248 6 105 5 692 5 093
Autot ja työkoneet yhteensä, tCO2* 7 818 7 484 7 363 6 619
Lentomatkustus tCO2 ekv 545 528 510 482