Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS on merkittävä työllistäjä, tavaran ja palveluiden ostaja sekä veronmaksaja. Yhtiön toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. ISS:n yritystoiminnan menestys nojautuu rehelliseen, tasa-arvoiseen ja vastuulliseen tapaan toimia – The ISS Way.

ISS:n toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia, joiden tunteminen on tärkeää vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseksi. Vastuullisen yritystoiminnan ydin on pitkän aikavälin kannattava liiketoiminta. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liiketoiminnan kannattavuus, vahva kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS on merkittävä työllistäjä, yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on oikeus tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. ISS ei hyväksy syrjintää missään muodossa. ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista.

ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista.

Merkittävänä työllistäjänä työsuhdeasioiden hoitaminen lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisesti on ISS:n toiminnan ehdoton edellytys, jolla on vaikutuksia myös työtyytyväisyyteen. Työsuhdeasioissa ISS noudattaa työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusten ehtoja.


5.1.1 Kannattavuus lähtökohtana

ISS:lle taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että kannattava liiketoiminta luo taloudellista hyvinvointia omistajille, henkilöstölle, asiakkaille ja koko ympäröivälle yhteiskunnalle. Menestyvä liiketoiminta luo myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan työpaikkojen, investointien ja verojen muodossa.

Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta.

Vuonna 2016 ISS maksoi henkilöstökuluja yhteensä 304 miljoonaa euroa, josta palkkoja 243 miljoonaa euroa, eläkemaksuja 44 miljoonaa euroa ja muita henkilöstökuluja 16 miljoonaa euroa. ISS tilitti palkoista ennakonpidätyksiä 49,9 miljoonaa euroa ja veroja 4,9 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli ISS:llä noin 80 prosenttia vuonna 2016.

Suomi ei julkaise omia maakohtaisia tuloksiaan kaikilta osin perustuen konsernin raportointikäytäntöihin.

Lue lisää ISS Palvelut Oy:n taloudellisista tuloksista 2016

Verojalanjälki

*Luvut miljoonaa euroa


Verojalanjälki kuvaa yrityksen yhteiskunnalle tuottamaa kokonaisverohyötyä. Verojalanjäljen raportoinnin tarkoituksena on kuvata normaalien tuloverojen lisäksi myös kaikki muut verot ja veroluonteiset maksut, joiden suorittaminen on yrityksen vastuulla tai liittyvät yrityksen toimintaan.

ISS:n verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 196,2 miljoonaa euroa. Henkilöstövaltaisia palveluita tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista oli noin 80 prosenttia. Henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli yhteensä 60 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 49,9 miljoonaa euroa.

196,2 ISS palvelut maksoi veroja 196,2 miljoonaa euroa 2016.

Tuloveroa ISS maksoi yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Arvolisäveron osuus oli 81,4 miljoonaa euroa.

ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (Code of Conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa.

Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa lahjonnan ja korruption vastaisista toimintatavoista. He ovat suorittaneet muun muassa konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen sekä kilpailuoikeudellisen koulutuksen.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa.

Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan.

ISS on monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta tukeva organisaatio, joka takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Olemme sitoutuneet vastuulliseen johtamiseen, joka sisältää sosiaalisen vastuunoton, reilun työyhteisön, hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan sekä oikeudenmukaisen johtamisen periaatteet. Allekirjoitimme FIBS-yritysvastuuverkoston monimuotoisuussitoumuksen ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa syksyllä 2012.

Monimuotoisuus tarkoittaa ISS:llä erilaisia ihmisiä: maahanmuuttajia, ikääntyviä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä sekä koulutus-, kulttuuri- tai kokemustaustaltaan erilaisia henkilöitä. He kaikki ovat meille yhtä suuri voimavara.

80 ISS työllistää liki 80 eri kansallisuutta.

Henkilöstöstämme oli vuonna 2016 alle 25-vuotiaita 16 prosenttia ja yli 55-vuotiaita yli 18 prosenttia. Vuonna 2016 ISS työllisti kaikkiaan yli 80 kansallisuutta.

Huomioimme monimuotoisuusperiaatteet ISS:n jokapäiväisessä toiminnassa monin tavoin: esimies- ja palveluohjaajavalmennuksissa, kesätyöntekijöiden ja maahanmuuttajien rekrytoinneissa, ikäjohtamisen ohjelmassa ja osatyökykyisten työn räätälöinnissä.

1 000 ISS työllisti 1000 kesätyöntekijää.

Vuonna 2016 meillä oli avoinna noin 4 800 tehtävää sisäisessä ja/tai ulkoisessa haussa. ISS:llä on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Olemme lisäksi yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa. Rekrytoimme liki 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata vuonna 2016.

Vuonna 2016 palkkasimme 2 000 työntekijää vakituisiin työsuhteisiin ja noin 1 900 työntekijää määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisiin työntekijöihin kuuluvat myös kesätyöntekijät ja muut kausiluontoiset työntekijät. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2016 oli koko henkilöstön osalta 21,8 prosenttia. Sisäisen työnkierron ja urapolun rakentamisen mahdollisuudet ovatkin ISS:llä erittäin hyvät.

Monipuolisia töitä erilaisille ammatti- ja henkilöstöryhmille.

Kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan ja kehittämään taitojaan sekä yrityksen sisäisissä koulutuksissa että ammatillista koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Ammatillisen osaamisen lisäksi me panostamme systemaattisesti esim. asiakaspalvelu- ja tiimityötaitojen kehittämiseen sekä työturvallisuuskoulutukseen.

Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS on mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan.

ISS:llä on yhteisiä kansainvälisiä toimittajia, alueellisia toimittajia Pohjois-Euroopan alueella sekä Suomen omia maakohtaisia toimittajia. Materiaalitoimittajissa on kansainvälisiä pohjoiseurooppalaisia sekä kotimaisia toimittajia. Lähes kaikki alihankinta tehdään paikallisesti Suomessa. Myös kansainvälisissä materiaaliostoissa käytetään paikallisia tukkureita ja logistiikkakumppaneita.

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä vastuullisuusnäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • Toimittajan tulee noudattaa Suomen lakia.
  • Toimittajan tulee täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit.
  • Toimittajien tulee täyttää HSEQ-kysely. Kyselyssä vastataan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukysymyksiin.
  • Toimittajan tulee noudattaa ISS:n kansainvälistä toimintaohjetta (ISS Supplier Code of Conduct, ISS Anti-corruption policy).
ISS:n kaikkien alihankkijoiden tulee kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun.

Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu sekä logistiset kanavat. HSEQ-kysely pyydetään täyttämään aina sopimuksen uusimisen yhteydessä sekä uutta sopimusta tehtäessä. ISS on edellyttänyt 1.3.2012 lähtien, että kaikkien alihankkijoiden täytyy kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. Kaikki alihankintasopimukset tehdään ISS:n valmiille sopimuspohjille, joissa on huomioitu lakisääteiset ympäristö- ja vastuullisuusasiat. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan. Toimintatavalla ehkäistään harmaata taloutta, jossa yleisesti ketjutetaan töitä alihankkijoilla.

Alihankkijoilta ostettiin vuonna 2016 palveluita 50 miljoonalla eurolla ja materiaaleja 80 miljoonalla eurolla. Materiaalihankinnoista 90,5 prosenttia menee sopimustoimittajien kautta.

Alihankkijoilta ostettiin vuonna 2016 palveluita 50 miljoonalla eurolla ja materiaaleja 80 miljoonalla eurolla.

Alihankintojen ostoista on tehty hankintaohje esimiehille. Lisäksi alihankkijoiden laatua seurataan. Jokainen ISS:läinen voi arvioida yhtiön intranetissä alihankkijan toimintaa. Tämä tieto on kaikkien katsottavissa ja ohjaa käyttämään luotettavia ja laadullisesti hyviä alihankkijoita.

Lisäksi kaikkien suurimpien toimittajien kanssa on sopimuksessa määritelty KPI:t (Key Performance Indicators, keskeiset suorituskykymittarit), joita ovat muun muassa toimitusvarmuus ja reklamaatioiden määrä. Näitä seurataan kvartaalitapaamisissa.

Vuonna 2016 tehtiin kuusi toimittaja-auditointia.

Hankintajärjestelmää käytetään tällä hetkellä siivouksen materiaalien tilaamiseen. Järjestelmän kautta tehdään 97 prosenttia kaikista tilauksista, ja tilattavissa on ainoastaan ISS:n hyväksymät tuotteet. Useilla siivousvälineillä ja -aineilla on ympäristömerkki.

Logistiikka ja työkoneet

ISS kehittää jatkuvasti toimintaansa entistä tehokkaampien logististen ratkaisujen löytämiseksi. Työkoneisiin on asennettu GPS-laitteet, jotta niiden käyttö ja liikkuminen voidaan optimoida. Työkoneet ovat uudenaikaisia, niiden päästöt ja melutaso ovat alhaiset.

Myös kaikkiin vuoden 2012 alun jälkeen toimitettuihin tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite, jotta niiden ajoreittejä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin. Vuoden 2013 alusta luovutettuihin autoihin kuuluu myös taloudellisen ajon valmennus kuljettajille. Lisäksi ISS on määritellyt, että sen työsuhdeautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Vastuullinen ruokailu

ISS:n ruokailupalvelut kuuluvat Portaat luomuun -ohjelmaan, jossa yhtiö on portaalla 2 kaikkien toimipisteiden osalta. Tuotteiden valinnassa ISS suosii suomalaisia ja sesongin mukaisia raaka-aineita.

Ympäristövastuu siivouksessa

Siivouksessa ISS on vähentänyt puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelujärjestelmiä. Puhdistusaineissa ISS suosii tiivisteitä, jotta voidaan säästää pakkausmateriaaleissa ja tehostaa kuljetuksia. ISS:llä on tavoitteena kasvattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.


ISS:llä on tavoitteena lisätä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.
ISS:llä on tavoitteena kasvattaa ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta.

Lue lisää ISS:n ympäristövastuusta

Vaatteiden kierrätys

ISS on kierrättänyt vuoden 2012 alusta hyväkuntoiset työvaatteet. Ylimääräiset vaatteet palautetaan pesulaan, missä ne pestään, huolletaan ja toimitetaan seuraavalle tarvitsijalle. Kierrättäminen on vähentänyt uusien vaatteiden ostamista merkittävästi.

Maailmanluokan siivousvälinetestit

Siivoustekstiilit testataan sekä laboratoriossa että käytännössä.

Siivoustekstiilit testataan sekä laboratoriossa että käytännössä.ISS Palveluiden teettämässä kiinteistöpalvelualan mainetutkimuksessa luotettavuus ja varmuus nousivat tärkeimmiksi valintakriteereiksi.

Laadukkaaseen palveluun kuuluvat laadukkaat siivousvälineet. Siksi ISS testaa koko Pohjois-Euroopan alueen uudet siivoustekstiilit yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

– On tärkeää testata siivousvälineet ennen hankintapäätöstä. Jos halutaan laadukasta palvelua, välineistön on oltava samaa tasoa, summaa Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan lehtori Leila Kakko.

ISS:llä on Pohjois-Euroopassa yhtenäiset materiaalistandardit. Keskitetty tuotetestaus takaa yhtenäiset tulokset ja tuo kustannussäästöjä.

– Uuden moppivalikoiman hankinnan yhteydessä tarkastellaan kestävyyttä, hintoja ja laatua. Olisi hirveän työlästä toteuttaa testaukset esimiesten ja työntekijöiden voimin eri maissa, ja arviointiperusteetkin voisivat silloin olla erilaiset. Siksi ehdotin oppilaitosyhteistyötä.

Käytännön testien lisäksi siivoustekstiilit pääsevät tarkkoihin laboratoriotestauksiin TAMKin tekstiililaboratoriossa. Käytännön testauksen tekevät palveluliiketoiminnan opiskelijat, ja heille testaukset antavat aitoa ja motivoivaa tuntumaa työelämään.

– Yhteistyön avulla kasvavat opiskelijoiden tieto, taito ja osaaminen, joita palveluyrityksissä tarvitaan, sanoo ISS Palveluiden siivouksen projektipäällikkö Erja Hammarén, jonka idea yhteistyö alun perin oli.

Tarkkailussa ovat siivoustekstiilien vedenimukyky ja mahdolliset mittamuutokset. Laboratoriotestien tulokset ovat tarkkoja numeerisia arvoja.

–Testien on oltava luotettavia ja niiden on oltava toistettavissa, kertoo tekstiililaboratorion laboratorioinsinööri Maria Änkö.

Lähde: ISS World

ISS:n merkittävimmät sidosryhmät ovat henkilöstö, työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, työntekijä- tai työnantajajärjestöjen edustajat, viranomaiset ja muut ryhmät, kuten media. Vuonna 2015 tehdyssä sidosryhmätutkimuksessa kartoitettiin ISS:n keskeisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:stä ja heidän odotuksiaan ISS:ää kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin, että ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä yritysvastuuseen liittyviä ulottuvuuksia ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittäminen, vastuu asiakkaalle sekä harmaan talouden ja korruption torjunta.

Lue lisää ISS:n sidosryhmätutkimuksesta ja olennaisuusanalyysista

ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä asioita ovat energiatehokkuuden parantaminen, vastuu henkilöstöstä ja sen kehittämisestä, vastuu asiakkaille sekä harmaan talouden torjunta.

ISS on Kiinteistötyönantajat ry-, Palvelualojen työnantajat PALTA ry- ja Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut MaRa ry -työnantajaliittojen jäsen. Kiin­teistöpal­ve­lua­lan, var­tioin­tia­lan ja mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan työeh­to­so­pi­mus­ten lisäksi ISS so­vel­si vuon­na 2016 usei­ta mui­ta yleis­si­to­via työeh­to­so­pi­muk­sia.

ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa on Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. Talousjohtaja Seppo Haapalainen on Työeläkevakuutusyhtiö Elon työnantajien neuvottelukunnan jäsen, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakasneuvoston jäsen ja LähiTapiola Vahinkovakuutuksen hallintoneuvoston jäsen. Henkilöstöjohtaja Sari Suono on Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan jäsen ja Henry ry:n hallituksen jäsen.

Sidosryhmien viestintää käsitellään viestintäjohtajan vetämissä eri yksiköiden säännöllisissä viestintäryhmissä. Näiden ryhmien tapaamisissa peilataan tarpeita laadittuun viestintästrategiaan sekä tarkennetaan laadittua viestintäsuunnitelmaa. Asialistalla on ISS:n tärkeimpien sidosryhmien tarpeet.

ISS arvostaa ja haluaa kuunnella henkilöstöään. Työehtosopimusten mukaisten luottamusmiesjärjestelmien lisäksi ISS on erillisessä henkilöstösopimuksessa sopinut henkilöstöedustuksen toteutumisesta alueellisesti, konserniyhteistyöryhmässä sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC). ISS käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita avoimesti yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

ISS:llä oli vuonna 2016 yhteensä 50 luottamushenkilöä, 14 kokopäiväistä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä 13 toimihenkilöiden ja yksi ylempien toimihenkilöiden oto-työsuojeluvaltuutettua. Konserniyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa. Lisäksi pidettiin luottamusmiespäivän yhteydessä yhteinen vuosittainen yhteistoimintakokous, johon kutsuttiin kaikki luottamusmiehet. Kokopäiväiset työsuojeluvaltuutetut tapasivat työsuojeluvaltuutettujen päivillä viisi kertaa vuoden 2016 aikana. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa. Työsuojeluvaltuutetut pitivät vuonna 2016 yhteensä 111 työturvallisuuskorttikoulutusta, joihin osallistui 1 078 henkilöä.

50 Vuonna 2016 ISS:llä oli 50 luottamushenkilöä.


5.7.1 Liikkeenluovutukset

Liikkeenluovutuksissa ISS noudattaa sitovaa lainsäädäntöä. Liikkeenluovutuksissa henkilöt siirtyvät ISS:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. ISS soveltaa luovuttajaa sitovaa työehtosopimusta kuluvan TES-kauden ajan, minkä jälkeen siirrytään soveltamaan ISS:ää sitovaa työehtosopimusta.

IAOP on myöntänyt ISS:lle kärkisijan IAOP:n Global Outsourcing 100 -listalla vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016. Vuonna 2015 järjestö vaihtoi arviointitapansa tähtiarviointeihin. IAOP lisäsi uusiksi arviointikriteereiksi innovatiivisuus- ja yhteiskuntavastuuohjelmat.

IAOP myönsi ISS:lle kärkisijan Global Outsourcing 100 -listalla vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016.

Liikkeenluovutusten määrä 2005–2016
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikkeenluovutuksia 11 12 14 13 14 9 8 6 13 8 6 4
Henkilömäärä 64 66 380 90 602 60 117 88 162 45 16 183
Liikkeenluovutusten määrä 2005–2016
 
  Liikkeenluovutuksia Henkilömäärä
2005 11 64
2006 12 66
2007 14 380
2008 13 90
2009 14 602
2010 9 60
2011 8 117
2012 6 88
2013 13 162
2014 8 45
2015 6 16
2016 4 183

Vuonna 2016 ISS tuki lasten liikkumista ja harrastustoimintaa.
Vuonna 2016 ISS tuki lasten liikkumista ja harrastustoimintaa.

ISS valitsee sponsorointikohteensa määrittelemänsä sponsorointiohjeistuksen mukaisesti. Emme tue uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä, emmekä myöskään tee päihteisiin, kuten tupakkaan tai alkoholiin, liittyvää sponsorointia.

Vuonna 2012 ISS:n johto määritteli, että tukirahat osoitetaan erityisesti ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille yhtiön arvojen mukaisesti. Samalla ISS teki linjauksen, että yhtiö ei tue aikuisten kilpaurheilua, mutta lasten junioritoimintaa voidaan tukea pienimuotoisesti. Päätöstä on sovellettu vuodesta 2012 eteenpäin.

Vuonna 2016 tuimme lasten liikkumista pitkäaikaisen tukikohteemme Icehearts ry:n kautta ja osallistuimme lisäksi nuorten harrastustoiminnan tukemiseen Tukikummit ry:n kautta.

Syksyllä 2012 ISS solmi yhteistyösopimuksen Yrityskylän kanssa. Se on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Toimintaa jatkettiin ja laajennettiin vuonna 2013 ja edelleen vuosina 2014–2016.